สำนักปลัด

 • ว่าง
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกิ้ง
  • นายบัญชาการ ทองชมภู
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกิ้ง เบอร์โทร 080-1294555
   • นายอำนาจ นารีบุตร
    หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) เบอร์โทร 087-7787547
    • นายนำภพ ไปบน
     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญ เบอร์โทร 088-1666199
    • นายธีรวัฒน์ ธงภักดิ์
     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญ เบอร์โทร 087-4825411
    • ว่าง
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เบอร์โทร -
    • นางสาวพิมพ์วลัญช์ อุสุนทร
     นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ เบอร์โทร 097-9965091
    • นางสาวเบญจมาพร แซ่โง้ว
     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เบอร์โทร 088-5520318
    • นายเฉลิมเกียรติ ภูดวงจิตร
     นิติกรชำนาญการ เบอร์โทร 082-9624240
    • นางสาวทิพภาวรรณ์ หลวงโภชน์
     นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เบอร์โทร 065-3058138
    • นางสาวนลินทิพย์ ศรีจันทร์ฮด
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เบอร์โทร 098-8841474
    • พันจ่าอากาศเอกพรเพชร หงษาวง
     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เบอร์โทร 063-6273885