หัวหน้าส่วนราชการ

 • ว่าง
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง เบอร์โทร.
  • นายบัญชาการ ทองชมภู
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง เบอร์โทร. 080 - 1294555
   • นายอำนาจ นารีบุตร
    หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทร. 087 - 7787547
   • นางเรืองศิลป์ ศูนย์ดำ
    ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทร. 081 - 0596826
   • ว่าง
    ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์โทร.
   • นายวรรธนพงศ์ เพียโคตร
    ผู้อำนวยการกองศึกษา เบอร์โทร. 094 - 2899842
   • นางสุมาลี ขานริทร์
    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เบอร์โทร.091 - 0702442
   • นางสาวกรรณิการ คำเกตุ
    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เบอร์โทร. 095 - 1694428