กิจการสภา

ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2566

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2566

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 3/2566

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2566

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2566

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4/2566

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 5/2566

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 6/2566

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่1 ครั้งที่ 2/2566

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่สอง ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่สอง ครั้งที่ 2/2566

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่สอง ครั้งที่ 3/2566

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่สี่ ครั้งที่ 2/2566